Wnioski do pobrania

 

 1. Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wpis do okręgowego rejestru w Przeworsku
 2. Arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze
 3. Wniosek o wpis do okręgowego rejestru
 4. Wniosek o wykreślenie z okręgowego rejestru
 5. Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych w Przeworsku (dotyczy osób, które posiadają prawo wykonywania zawodu wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, tj. przed dniem 3 listopada 1999r.)
 6. Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia w przypadku utraty zaświadczenia
 7. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpisanie do okręgowego rejestru
 8. Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpisanie do okręgowego rejestru
 9. WNIOSEK o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 10. WNIOSEK w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 11. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach 
 12. Wniosek o refundację
 13. Wniosek o zapomogę
 14. Oświadczenie o zamiarze wykonywania zawodu
 15. Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywannia zawodu
 16. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu
 17. Wniosek o opiniowanie podwyżek

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje