NOWELIZACJA USTAWY O ODPADACH -WNIOSEK O WPIS DO BDO

Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.), pielęgniarki i położne  prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej.

Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W załączeniu przesyłamy przykładowy wzór oświadczenia.

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.

Prosimy o rozpowszechnienie ww. informacji.

Z poważaniem     

                                                                                              (-) Zofia Małas

                                                                                              Prezes NRPiP

 

 

……………………………………………            ……………………………………………..               miejscowość, data

……………………..…

……………………………………………..

dane podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………….………………. oświadczam, że:

(imię i nazwisko pielęgniarki /pielęgniarza położnej /położnego )

  1. spełniam wymagania niezbędne do wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;
  2. dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym;
  3. jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
  4. jestem wytwórcą odpadówobowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o  odpadach.                            …………………………………………….

                                podpis pielęgniarki / pielęgniarza położnej /położnego

Dodatkowe informacje