Informacja o konferencji nt. Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie

Komunikat II

W centrum uwagi naszej konferencji stawiamy mieszkańca domu pomocy społecznej i jego bezpieczeństwo zdrowotne.
Konferencja jest poświęcona powiązanym ze sobą zagadnieniom zapewnienia opieki pielęgniarskiej mieszkańcom DPS, niedoborom kadrowym pielęgniarek i ich problemom zawodowym w zakresie należytego wykonywania zawodu, kompetencji i odpowiedzialności zawodowej w związku z wykonywaniem zawodu w DPS.
Mamy nadzieję, że będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli władzy publicznej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia), samorządowej (Marszałkowie Województw, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast), środowiska pielęgniarskiego.
Do udziału w konferencji zapraszamy pielęgniarki i położne wykonujące zawód w domach pomocy społecznej, kierowników domów pomocy społecznej, starostów powiatów, marszałków województw, wojewodów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką ujętą w sesjach i panelu dyskusyjnym.
Program
8.30 – 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 – 9.45 Otwarcie Konferencji – Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
9.45 – 11.45 Sesja I. Mieszkańcy domów pomocy społecznej
9.45 – 10.00 Potrzeby zdrowotne mieszkańców domów pomocy społecznej
10.00 – 10.15 Człowiek starszy i przewlekle chory pomiędzy opieką zdrowotną i pomocą społeczną
10.15 – 10.30 Ochrona praw osób starszych i niesamodzielnych w domach pomocy społecznej w działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich
10.30 – 10.45 Działania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie zabezpieczenia potrzeb mieszkańców domów pomocy społecznej.
10.45 – 11.00 Wpływ jednostek samorządu terytorialnego na jakość opieki i usług w domach pomocy społecznej.
11.00 – 11.15 Zagrożenia zdrowia i trudności w zapewnieniu bezpieczeństwa osób w wieku starszym i niesamodzielnym w domach pomocy społecznej
11.15 – 11.45 Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie – raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z badania ankietowego
11.45 – 12.45 Przerwa kawowa
12.45 – 14.15 Sesja II. Świadczenia pielęgniarki w domach pomocy społecznej
12.45 – 13.00 Sytuacja zawodowa pielęgniarek i położnych w Polsce
13.00 – 13.15 Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad mieszkańcami domów pomocy społecznej
13.15 – 13.30 Specyfika pracy pielęgniarki w opiece nad przewlekle psychicznie chorym
13.30 – 13.50 Dokumentowanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w domach pomocy społecznej
13.50 – 14.10 Samodzielność zawodowa i odpowiedzialność pielęgniarek realizujących świadczenia w domach pomocy społecznej
14.10–15.20 Panel dyskusyjny – Mieszkańcy domów pomocy społecznej, a stała, całodobowa opieka pielęgniarska – problemy i propozycje ich rozwiązania.
15.30 Lunch
Paneliści: MRPiPS, MZ, Prezes NRPiP, RPO, Dyrektorzy DPS, NFZ, ZPP.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu
Rejestracji na konferencję dokonać można wyłącznie poprzez stronę http://nipip.pl/zabezpieczenie-mieszkancow-domow-pomocy-spolecznej-swiadczenia-pielegniarskie-ogolnopolska-konferencja-18-kwietnia-2018-r-warszawa w terminie do dnia 30 marca 2018 r.
Warunkiem zakwalifikowania na konferencję jest rejestracja oraz dokonanie opłaty w terminie nie później niż 7 dni od dnia rejestracji. Opłata za udział w konferencji wynosi 200 zł. brutto.
Wpłaty prosimy dokonać na konto Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych na adres 02-757 Warszawa, ul. Pory 78 lok 10 na rachunek Deutsche Bank 12 1910 1048 2262 0173 0461 w tytule “”. Potwierdzenie zakwalifikowania 0002Opłata za Konferencję DPSna konferencję prześlemy drogą e-mail.

 

Konferencja NRPiP

 

 

Dodatkowe informacje