KONFERENCJA ''ZABEZPIECZENIE MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE''

KOMUNIKAT Nr I

                       

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych organizuje

Ogólnopolską Konferencję pt.

„Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie”.

18 kwietnia 2018r., Tower Service, ul. Chałubińskiego 8, Warszawa

Konferencja poświęcona będzie kwestiom związanym z zapewnieniem opieki pielęgniarskiej mieszkańcom DPS, niedoborom kadrowym pielęgniarek i ich problemom dotyczącym należytego wykonywania zawodu, kompetencji i odpowiedzialności zawodowej w związku
z pracą w DPS.

Mamy nadzieję, że spotkanie będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli władzy publicznej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, wojewodowie), samorządowej (Związek Powiatów Polskich, Konwent Marszałków Województw, Starostowie, prezydenci miast) i środowiska pielęgniarskiego (przedstawiciele okręgowych izb pielęgniarek i położnych, NRPiP).

Do udziału w konferencji zapraszamy pielęgniarki i położne zatrudnione w domach pomocy społecznej, kierowników DPS, starostów powiatów, marszałków województw, wojewodów, przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką ujętą w sesjach i panelu dyskusyjnym.

Sesja I. Mieszkańcy domów pomocy społecznej

 1. Potrzeby zdrowotne mieszkańców DPS
 2. Ochrona praw osób starszych i niesamodzielnych w DPS w działaniach RPO
 3. Działania MRPiPS w zakresie zabezpieczenia potrzeb mieszkańców
 4. Zabezpieczenie potrzeb niesamodzielnych mieszkańców DPS
 5. Wpływ jednostek administracji rządowej na jakość opieki i usług w domach pomocy społecznej
 6. Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie – raport NRPiP z badania ankietowego

Sesja II. Świadczenia pielęgniarki w domach pomocy społecznej

 1. Sytuacja zawodowa pielęgniarek i położnych w Polsce
 2. Rola i zadania pielęgniarki w zespole terapeutycznym domu pomocy społecznej
 3. Samodzielność zawodowa i odpowiedzialność pielęgniarek realizujących świadczenia w domach pomocy społecznej
 4. Dokumentowanie świadczeń realizowanych przez pielęgniarki w domach pomocy społecznej – dokumentacja medyczna (pielęgniarska) w świetle prawa
 5. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych realizowane dla mieszkańców domów pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

Panel dyskusyjny pt. „Mieszkańcy domów pomocy społecznej, a stała, całodobowa opieka pielęgniarska – problemy i propozycje ich rozwiązania” – z udziałem MRPiPS, ZPP, MZ, NFZ, RPO, NRPiP.

 


 

Ramowy program Konferencji:

 

8.30–9.30 – Rejestracja uczestników

9.30–9.45 – Otwarcie Konferencji – Zofia Małas Prezes NRPiP

9.45–11.45 – Sesja I. Mieszkańcy domów pomocy społecznej

11.45–12.45 – Przerwa kawowa

12.15–14.15Sesja II. Świadczenia pielęgniarki w domach pomocy społecznej

14.20–15.20 – Panel dyskusyjny

15.30 Lunch

Informacje dotyczące karty i kosztów uczestnictwa w konferencji oraz szczegółowego jej programu przekażemy w kolejnym komunikacie.

Dodatkowe informacje